PRIVACYVERKLARING INGE STEVENSON PASSION4LIFE

 

Privacy-verklaring, versie oktober 2020

In deze verklaring wil ik je laten weten dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens. Ik leg niet meer informatie vast dan voor contact en dienstverlening nodig is. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, behalve als dit wettelijk vereist is of voor de dienstverlening noodzakelijk.

 

WEBSITE / INTERNET

Als je mijn website bezoekt, dan kijk je op verschillende pagina’s, meld je je aan voor de nieuwsbrief of je doet een aanvraag voor informatie of kennismaking via het contactformulier. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Ook via de mail en/of het aangaan van een therapietraject worden soms persoonlijke gegevens gedeeld. Hoe ik om ga met je persoonsgegevens staat in deze Privacyverklaring. Ik heb geprobeerd om dit transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te doen.

 

ZORGVULDIG, VERTROUWELIJK EN RESPECTVOL

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een vraag stelt via het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET PRECIES?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over je activiteiten op de website.

WAAROM WORDEN DIE OPGEVRAAGD?

Om contact met je op te nemen en om de ‘dienstverlening’ te kunnen uitvoeren (therapie, coaching, training of supervisie). Ik gebruik je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. Alle gegevens die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig en veilig op. Je gegevens worden ook gebruikt om nieuwsbrieven te versturen (als je je daarvoor hebt ingeschreven) of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

WAT GEBEURT ER NIET MET JE GEGEVENS?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (d.w.z. door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

WORDEN JE GEGEVENS MET DERDEN GEDEELD?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

 • Bank, vanwege verwerking van betalingen
 • Softwareleverancier boekhouding, vanwege het kunnen maken van facturen
 • Boekhouder/Belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • Nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
 • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ worden verwerkers-overeenkomsten afgesloten waarin privacy-voorwaarden zijn vastgelegd. 

WAT GEBEURT ER TERWIJL JE SURFT?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, maar niet je IP-adres.

JE GEGEVENS ZIJN GOED BEVEILIGD

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar TLS-certificaat. Een TLS-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

 

THERAPIE DOSSIER

Verplicht bij toepassing van (psycho)therapie in kader wet WGBO.  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een therapiedossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Ik ben als therapeut aangesloten bij beroepsvereniging VIV, RBCZ en NOLOC en houd me aan de door hen gestelde eisen en voorwaarden voor een professionele beroepsuitoefening. Een uitgebreide toelichting over welke gegevens wel/niet worden vastgelegd en hoe de privacy daarvan is geregeld is vastgelegd in het Register van verwerkingsactiviteiten t.b.v. AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Als je ervoor kiest om therapiesessies bij mij te volgen, vul je de uitgebreide Behandelings-overeenkomst in. Hier vind je ook een toelichting op de wet WGBO, afspraken omtrent privacy en algemene voorwaarden. Jouw therapiedossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn, als ik die, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. (zie Informed Consent - wordt meegestuurd met de behandelingsovereenkomst). Voor kinderen onder de 16 jaar dient de overeenkomst door beide ouders te worden ondertekend. Tussen de 12 en 16 jaar tekent de cliënt zelf mee. 

 

TOEGANG

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische/psychische gegevens en zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in dat dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bv. als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik in geval van waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor geanonimiseerd gebruik bij intervisie of supervisie.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat facturen kunnen worden gemaakt en door de boekhouder belastingaangifte kan worden gedaan. Er wordt met deze partijen een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten, om zorgvuldigheid en veiligheid van de privacy te waarborgen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP ZORGNOTA

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 •  je geboortedatum
 • de datum/data van de behandeling
 • een korte omschrijving, zoals ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

 

HOE LANG BLIJVEN JE GEGEVENS BEWAARD?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.  Concreet: gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Als er wel een begeleidingstraject tot stand komt (therapie, coaching, training of supervisie), ben ik wettelijk verplicht om de administratie daarvan, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Mijn e-mailverkeer bewaar ik voor een termijn van maximaal zeven jaar. Een therapiedossier moet 20 jaar worden bewaard.

GEGEVENS INKIJKEN, WIJZIGEN OF LATEN VERWIJDEREN?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, voor zover dit binnen de wettelijk kaders is toegestaan. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT

Inge Stevenson (Passion4life) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.